Všeobecné obchodní podmínky překladatelských a tlumočnických služeb

I. Definice pojmů

Pokud jsou níže uvedené pojmy s počátečním velkým písmenem, mají následující význam:

 

 • Smlouva – rámcová smlouva o poskytnutí služeb nebo jednorázová objednávka služeb zakládající závazný smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem
 • Zhotovitel – PaedDr. Jana Nová, J-SERVICE, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, IČO:190 18 673
 • Objednatel – právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela se zhotovitelem smlouvu o poskytnutí služeb, nebo zadala jednorázovou objednávku
 • Účastníci – zhotovitel a objednatel
 • VOP – Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele
 • Služba – překladatelské, tlumočnické a jiné související služby poskytované zhotovitelem v rámci jeho živnostenského oprávnění a předmětu podnikání
 • Písemná forma potvrzení a doručení – listinná, e-mailová nebo jiná elektronická forma provádění úkonů (např. elektronický objednávkový formulář zhotovitele)
 • Preferovaná terminologie – odborná terminologie, zkratky a další specifické výrazy, u kterých objednatel požaduje dodržení konkrétních mutací (variant) překladu
 • Garance vrácení peněz – služba, podle které má objednatel v případě oprávněné reklamace z důvodu hrubých chyb, které zcela mění význam textu a způsobují jeho nesrozumitelnost, nárok na vrácení ceny za službu v oblasti překladů, a to za podmínky, že objednaný proces zpracování překladu odpovídá jeho účelu a při splnění dalších podmínek stanovených ve VOP
 • Spotřebitel – každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá Smlouvu se zhotovitelem.
 • Reklamace – jednostranné právní jednání Kupujícího, jímž se domáhá svých nároků z vadného plnění.
 • OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. Obecná ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi zhotovitelem a fyzickými nebo právnickými osobami objednávajícími služby u zhotovitele. VOP upravují v souladu s § 1751 odst. 1 OZ související práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Účastníky.

Veškeré smluvní závazkové vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené VOP se řídí OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před VOP. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a Smlouvou, platí ustanovení ve Smlouvě. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.

Tam kde tyto VOP stanoví písemnou formu, rozumí se jí též elektronická pošta, odeslání formou elektronických objednávkových formulářů umístěných na webových stránkách zhotovitele.

III. Uzavření Smlouvy

Předmětem plnění Smlouvy je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu a/nebo zajištění tlumočnických služeb (dále jen „Zakázka“) podle požadavků uvedených v objednávce. Předmětem plnění mohou být i další služby uvedené ve smlouvě nebo objednávce. Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné Smlouvy, a to na základě objednávky zaslané elektronickou formou, kterou zhotovitel písemně objednateli potvrdil.

Smlouva je pro Účastníky závazná.

Smlouva vzniká také potvrzením platné cenové nabídky vypracované zhotovitelem, které doručí objednatel písemně zhotoviteli.
Smlouva vzniká i v případě, obsahuje-li potvrzení cenové nabídky dodatečné požadavky, které podstatně nemění podmínky nabídky, pokud zhotovitel takové přijetí bez zbytečného odkladu neodmítne. Zhotovitel se na základě Smlouvy zavazuje poskytnout sjednanou službu v souladu se sjednanými podmínkami. Objednatel se na základě Smlouvy zavazuje převzít provedenou službu a řádně uhradit sjednanou cenu.

Smlouva musí obsahovat následující náležitosti:

a) přesnou korespondenční adresu objednatele včetně fakturační adresy, pokud se liší od korespondenční, včetně IČO a DIČ;
b) kontaktní osobu včetně kontaktních informací (funkce, e-mail, telefon);
c) specifikaci služby;
d) výchozí a/nebo cílový jazyk;
e) vzájemně odsouhlasený termín dodání služby;
f) vzájemně odsouhlasený způsob předání služby;
g) u překladů a korektur požadavky na grafickou úpravu textu nebo formát dokumentu;
h) účel, ke kterému bude požadovaná služba použita (především u textů určených k veřejné prezentaci nebo publikaci) nebo druh tlumočení. Nebude-li tento účel ve smlouvě/poptávce uveden, nebude brán zřetel na pozdější reklamace objednatele z důvodů s tím souvisejících;
i) případný požadavek na preferenční terminologii (v takovém případě musí být součástí smlouvy seznam preferenčních výrazů, odkaz na referenční materiály nebo kontakt na osobu, kterou objednatel pověřil konzultací terminologie), přičemž pokud tak neučiní, nebude brán zřetel na pozdější reklamace objednatele z důvodů nepoužití preferenční terminologie.

Změnit Smlouvu lze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, přičemž pravidla pro vznik Smlouvy platí přiměřeně i pro její změnu. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho smluvních povinností včetně povinnosti včas zaplatit sjednanou cenu, jakož i o tom, že vstoupil do likvidace a/nebo se stal úpadcem podle insolvenčního zákona.

IV. Překladatelské služby

Práva a povinnosti

Objednatel je povinen nejpozději v okamžiku objednání služby předat zhotoviteli veškeré podklady a informace nezbytné k provedení služby. Objednatel je povinen dodat text k překladu jazykově srozumitelný v dobře čitelné podobě, přičemž zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele v případě, že dodaný text tuto podmínku nesplňuje.

Zhotovitel je oprávněn do doby dodání nového textu přerušit plnění služby a o tuto dobu prodloužit sjednaný termín vyhotovení služby. V případě, že objednatel trvá na poskytnutí služby na základě původního textu, neručí zhotovitel za správnost překladu a za případné škody, které překladem objednateli vzniknou. Pokud zhotovitel nemá ke dni uzavření smlouvy k dispozici kompletní text k překladu a vyskytnou-li se po zahájení plnění smlouvy okolnosti, které zhotoviteli neumožňují splnění služby ve sjednaném termínu, kvalitě a ceně, je zhotovitel na tuto skutečnost povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit a je oprávněn požadovat změnu termínu a ceny.

Zhotovitel neodpovídá za významovou a obsahovou stránku zdrojových textů dodaných objednatelem. 

Objednatel bere na vědomí, že vlastnictví překladu na něj přechází až po úplném zaplacení celé ceny za objednanou a provedenou práci. Řádným splněním služby zhotovitelem je předání vyhotoveného překladu v termínu a způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen sjednanou službu převzít v dohodnutém termínu a sjednaným způsobem.
Převzetí služby je objednatel povinen zhotoviteli neprodleně písemně potvrdit. Pokud tuto povinnost objednatel nesplní a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu pro poskytnutí služby písemně u zhotovitele neurguje splnění služby, má se za to, že službu řádně a včas obdržel.

Pokud zhotovitel obdrží oprávněnou urgenci služby, je povinen službu opakovaně předat bezprostředně po obdržení této urgence. Služba není poskytnuta opožděně, pokud na základě písemné urgence objednatele zhotovitel předá službu opakovaně a prokáže, že tuto službu již jednou objednateli včas odeslal.
Právo na zaplacení řádně vyhotovené služby vzniká zhotoviteli i v případě, že objednatel tuto službu nepřevezme a/nebo znemožní její předání, a to v okamžiku, kdy jí zhotovitel nabídl objednateli k převzetí.

Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno ze závažných důvodů doručit požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení na náklady objednatele. Objednatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

Obsahuje-li text, který je předmětem zakázky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých objednatel požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je objednatel povinen předat zhotoviteli seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel.

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.

Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednatel předloží, za přísně důvěrné.

Odmítne-li objednatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednatel je povinen informovat zhotovitele, pokud došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo pokud vstoupil do likvidace. V případě vzniku okolnosti mající vliv na splnění závazku objednatele k úhradě zakázky má zhotovitel právo práci na realizaci zakázky přerušit a vyzvat objednatele k zaplacení předpokládané ceny zakázky.

Zhotovitel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za objednatelem a za tímto účelem případně této třetí osobě předat v potřebném rozsahu osobní údaje objednatele, jakož i údaje vztahující se k pohledávkám. Objednatel je povinen jednat s touto třetí osobou jako s řádně pověřeným inkasujícím zmocněncem zhotovitele.

V. Cenová ujednání a platební podmínky za překladatelské služby

Ceny překladatelských služeb jsou smluvní a sjednávají se ve Smlouvě nebo Objednávce.

Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a způsob výpočtu ceny uvedený v tomto ceníku. Ceník je objednateli dostupný na webových stránkách zhotovitele, nebo poskytnut při uzavření smlouvy.

Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu normostran nebo odhadu délky tlumočení, konečná kalkulace ceny se řídí skutečným počtem normostran (v cílovém jazyce) nebo skutečnou délkou tlumočení.

Počet normostran (NS) se vypočítá podle vzorce:  počet znaků (včetně mezer) přeloženého textu / 1 800 úhozů; zaokrouhlení se provádí směrem nahoru.

Zhotovitel může poskytnout objednateli individuální slevu či jiné zvýhodnění. Veškeré poskytnuté slevy či zvýhodnění musí být mezi objednatelem a zhotovitelem dojednány písemně před zahájením plnění zakázky ze strany zhotovitele.

V případě prodlení se zaplacením je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že veškeré ceny jsou v Kč, jakož i další částky nezahrnují DPH.

Podkladem pro úhradu ceny za službu je faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavená zhotovitelem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti, která činí 14 dnů od data vystavení faktury a svoji platbu řádně označit.

V případě, že objednatel bude vůči zhotoviteli v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší jak 30 dnů od jejího data splatnosti, je zhotovitel oprávněn do doby úplného zaplacení svých pohledávek poskytování svých služeb objednateli, a to i z doposud nesplněných smluv, pozastavit či své služby objednateli neposkytovat, aniž by to bylo považováno za porušení smlouvy ze strany zhotovitele. O dobu prodlení se zaplacením se v takovém případě prodlužují veškeré termíny plnění uvedené v doposud nesplněných smlouvách.

Zhotovitel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za objednatelem a za tímto účelem případně této třetí osobě předat v potřebném rozsahu osobní údaje objednatele, jakož i údaje vztahující se k pohledávkám. Objednatel je povinen jednat s touto třetí osobou jako s řádně pověřeným inkasujícím zmocněncem zhotovitele.

VI. Smluvní pokuta

V případě porušení závazku objednatele v článku VIII. těchto VOP, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo zhotovitele na náhradu škody.

VII. Reklamace

Služba má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se Smlouvou. V ostatních případech se má za to, že služba byla poskytnuta řádně.

Objednatel je povinen reklamovat vady služby písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do 30 dní ode dne poskytnutí služby. Po uplynutí této lhůty nárok z odpovědnosti za vady služby zaniká. Nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají v případě, že jsou uplatněny z důvodů, které tyto VOP nebo Smlouva vylučují.

Reklamace objednatele musí obsahovat:

 • důvod reklamace;
 • dobu a způsob zjištění vad/y;
 • přesný popis vad/y a případně četnost výskytu a jejich závažnost;
 • u tlumočení případný neupravený záznam.

Pokud zhotovitel uzná reklamaci překladatelských služeb za oprávněnou, zajistí neprodleně na vlastní náklady příslušné opravy nebo korektury. Pokud zhotovitel uzná reklamaci překladatelských služeb za oprávněnou a objednatel provedení korektur od zhotovitele nepožaduje a u reklamace tlumočnických služeb, bude objednavateli poskytnuta sleva odpovídající rozsahu a závažnosti vad.

Za případnou škodu způsobenou vadami služby odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.

V případě, že mezi zhotovitelem a objednatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednavatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého znalce ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem zvoleného dohodou obou stran. Obě strany si musí předem vzájemně odsouhlasit odhadovanou výši ceny za vyhotovení takového posudku.

Objednatel a zhotovitel uhradí každý polovinu zálohy na vyhotovení znaleckého posudku podle čl. VII. bodu 6 těchto VOP. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno k tíži účastníka, v jehož neprospěch posudek vyzněl. V případě, že posudek podle čl. VII. bodu 6 těchto VOP vyzní v neprospěch zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli částku odpovídající výši slevy z poskytnuté služby, kterou nezávislý znalec stanoví.

Objednatel není oprávněn nárokovat na zhotoviteli úhradu vícenákladů, které objednateli vznikly v souvislosti s posouzením kvality služby nebo její opravou zadanou třetí straně bez vědomí a souhlasu zhotovitele.

Reklamace nemá odkladný účinek na povinnost objednatele uhradit splatnou fakturu za poskytnutou službu.
Služba Garance vrácení peněz u překladatelských služeb se uplatní v případě, že objednatel uplatní svou reklamaci v souladu s předchozími ustanoveními nejpozději do 7 dnů ode dne poskytnutí služby.

IX. Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel i objednavatel považují veškeré informace a dokumenty poskytnuté druhou stranou v rámci plnění Smlouvy za předmět obchodního tajemství a zavazují se tyto informace nesdělovat žádné neoprávněné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za osobu oprávněnou se u zhotovitele považují kromě interních zaměstnanců a statutárních orgánů také externí osoby, kteří mají se zhotovitelem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti, ochraně utajovaných informací a zákazu jejich zneužití. Účastníci se zavazují předmět obchodního tajemství adekvátními prostředky chránit před zneužitím třetí osobou.

Závazku mlčenlivosti nepodléhá údaj, který je před sdělením již veřejně známým nebo veřejně dostupným, údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě povinnosti uložené platným právním předpisem anebo byl vynucen rozhodnutím a/nebo opatřením orgánu veřejné moci, kterému byl zhotovitel povinen se podrobit.

X. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Zhotovitel chrání veškeré osobní údaje (včetně zvláštní kategorie osobních údajů) poskytnuté při plnění smlouvy nebo se souhlasem objednatele v souladu s právními předpisy a Zásadami pro nakládání s osobními údaji, uveřejněnými na https://jservice.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ 

Objednatel dává zhotoviteli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Jana Nová, J-SERVICE, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, IČO:190 18 673.

Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře.

Zhotovitel může dále v souladu s platnými právními předpisy zpracovávat tzv. cookies. Uživatel má možnost odmítnout ukládání cookies a obdobných nástrojů do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení, nebo změní nastavení svého prohlížeče.

XI. Závěrečná ustanovení

 Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorskoprávních předpisů.
Všechny majetkové spory mezi zhotovitelem a objednatelem vzniklé ze smlouvy či v souvislosti s ní, včetně jiných závazkových vztahů budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 z 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis), bude místně příslušným soudem ve věcech spadajících do věcné příslušnosti okresních soudů a ve věcech spadajících do věcné příslušnosti krajských soudů u Městského soudu v Praze.
Objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele v obchodních záležitostech kontaktovat překladatele či tlumočníka zhotovitele.
Pokud ke kontaktu mezi objednatelem a překladatelem či tlumočníkem se souhlasem zhotovitele dojde, není objednatel oprávněn projednávat s nimi skutečnosti týkající se obchodních podmínek Smlouvy a je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o případných nových ujednáních s překladatelem či tlumočníkem.
Objednatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že obsah VOP je mu znám.
Zhotovitel si vyhrazuje právo znění těchto VOP změnit. Změnu je povinen zveřejnit nejpozději v den, od kterého nabývají nové VOP platnosti, a to na webových stránkách zhotovitele.
Znění těchto VOP je pro Účastníky závazné.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018.